Historie

Foreningen Far til støtte for børn og forældre blev grundlagt den 24. september 1977 og er en af verdens ældste børn og fædre organisationer.

Vi bringer her et historisk tilbageblik på de nogle af de væsentligste indsatsområder samt perioder i samfundsudviklingen og familie lovgivningen for børn og fædre. Foreningen Far handler om sunde børn, positiv fædre involvering, glade familier, lige muligheder og respekt for mennesker.   


1763: Forordning af 1763. Forordningen af 1763 vedrørte faderens underholdsforpligtelse over for børn født uden for ægteskab indtil barnets 10. år. Indtil 1922 havde en ægtemand og husbond myndighed over hustru, børn og tyende.

1922: Myndighedslov af 30. juni 1922. I 1910 blev en familiekommission etableret, som udførte sit arbejde i samarbejde med kommissioner i Norge og Sverige. Resultatet var, at ægtefæller fik fælles forældremyndighed i 1922. Myndighedslov af 30. juni 1922 sikrede at forældreskabet blev fælles i ægteskabet. Ugifte fædre havde derimod ingen forældremyndighed, forpligtelser eller samværsrettigheder til deres børn. En gravid kvinde kunne kræve børnepenge af manden, som en form for erstatning f.eks. hvis der ikke kunne indgås ægteskab.

1960: Børneloven om børns retsstilling vedtages i 1960 og forældremyndigheden tilkommer automatisk ugifte kvinder og dermed retten til at kræve underholdsbidrag fra manden, fastsat af statsamtet.

1970: Ægteskabsloven af 14. juni 1969. Fra 1970 har moderen forældremyndigheden over børnene alene, hvis ikke hun er gift med faderen. En ægtefælle der ikke ønsker at fortsætte et samliv har ret til separation og der kræves således ikke længere nogen grund for ophævelse af et samliv. Netværket "Foreningen Far" opstår og arrangerer offentlige demonstrationer indtil eksistens ophør i 1974. 

1977: Stiftelsen af Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre. Foreningen Far stiftes i Aarhus formelt som forening i Åbyhøj den 24. september 1977. Den første bestyrelse består af John Skjoldmose (formand), Åge Dybdal (næstformand), Kirsten Skjoldmose (sekretær & kasserer), Johnny Haaning og J.H. Nielsen (PR sekretær) Udkast til foreningens vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen med få justeringer.

1979: Københavns afdelingen af Foreningen Far. Den 4. marts 1979 dannes en Københavnsafdeling af Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre. Et politisk manifest formuleres af Jørgen Bryderup, København, og godtages på generalforsamlingen i september 1979 som foreningens mærkesager:

Mærkesager
• Lovmæssig adgang til fælles forældremyndighed
• Samværsret skal ikke kun omhandle weekend samvær og ferier, men også hverdagssamvær
• Der skal indføres mægling i socialforvaltningerne
• Der skal ske uddannelse af sagsbehandlere ved statsamterne
• Barnet skal have en advokat, så dets rettigheder forsvares overfor de stridende forældre
• Enlige forældres økonomiske ligestilling
• Tvungen voldgift ved statsamterne, hvis ikke parterne finder en løsning via mægling
• Hvis forældremyndighedsindehaveren hindrer samvær, skal det opfattes som misligholdelse af forældreansvar og forældremyndigheden skal kunne overføres til anden forælder.
• Ingen har ret til at bortføre børn

1980: Danmark tilslutter sig Europa konventionen om gensidig anerkendelse af de nationale retskendelser om

forældremyndighed. Børne bortførelser forekommer stadigvæk i samlet set få sager, men de fleste bortførelser sker ved at mødre tager børnene med til Danmark imod fædrenes ønske. 13 % af fædrene får eneforældremyndigheden dette år.

1981: Den nu meget aktive Københavnsafdeling af Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre lejer sig ind i et butikslokale på Amerikavej 1 på Vesterbro. Lokalet er på 30m2 fordelt på to lokaler, men den årlige udgift er langt mere end medlemskontingenterne dækker. Her dannes et såkaldt "krisecenter" åbent to gange om ugen, bemandet med 2-3 frivillige rådgivere.

1982: Odense afdelingen af Foreningen Far. Odense afdelingen af Foreningen Far til Støtte for Børn opstartes. Der ydes gratis og personlig rådgivning til alle uanset medlemskab. En rådgivningspraksis der senere vedtages som generel politik for landsforeningen.

1985: Myndighedsloven af 3. oktober 1985. Der sker en mindre ændring i lovgivningen, således at hvad der før hed samkvemsret nu hedder samværsret. Herfra gælder delt forældremyndighed over fælles barn, hvis forældrene er gift, når barnet fødes. Men er forældrene ikke gift, er det som udgangspunkt moderen, der har forældremyndighed alene. Dog kan forældrene aftale, at forældremyndighed deles mellem dem, men aftale skal indsendes og godkendes af statsamtet.   

1989: 14% fædre får eneforældremyndigheden i 112.000 samlivsbrud. DNA test bliver indført i praksis ved retssager om faderskab.1994: Ca. hver 10. sag i statsamterne fører til enten afslag om samvær eller ophævelse af samvær. Korrekte og falske beskyldninger fra ekspartnere forekommer typisk som begrundelse for ansøgningsafslag eller ved ophævelse af samvær. Der sker systematisk misbrug af systemet af forældre og advokater, som udnytter den manglende ligestilling mellem kønnene i lovgivningen og sagsbehandlingen.

1995: Lov om forældremyndighed og samvær af 14. juni 1995. Foreningen Far deltager i høringen vedr. lovforslag om forældremyndighed og samvær. Den nye lov træder i kraft 1/1-96. Begge forældre har nu ret til orientering om barnet af myndighederne. Det er fortsat kun ægteskabet mellem forældrene der giver fælles forældremyndigheden over fælles barn. Moderen har stadig automatisk forældremyndigheden alene, hvis hun ikke er gift med far. Fælles forældremyndighed kan kun forekomme juridisk ved en aftale mellem forældrene. Den forælder som ikke har forældremyndigheden, for det meste faderen, må ansøge statsamtet om samvær med barnet. Chikane paragraffer indføres for at imødegå samværssabotage. 12% fædre får eneforældremyndigheden d.å. Det skal senere vise sig, at de ændringerne om samværschikane kun meget sjældent vil komme til anvendelse i Danmark. Lovændringen og den bedre lige stilling betyder dog, at der tilkommer et fald i antal ophævelser af samvær og sagerne undersøges bedre.

1999: DR Dokumentarudsendelsen "Farvel Far". Fogedretten i Gladsaxe nedlægger forbud mod at vise DR udsendelsen "Farvel Far" som afslører alvorlig brister i det danske retssystem for børn og fædre. Lovgivning og praksis anses i direkte strid med FN børnekonventionen som Danmark underskrev i 1991. De etablerede børne og forældre organisationer samt myndighederne gør ingenting.

2001: Børneloven af 7. juni 2001. Faderskab til et barn skal nu registreres. Er mor gift med far, registreres han uden videre som far til barnet og forældremyndigheden bliver delt. Er forældrene ikke gift, skal der indgives en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring til statsamt, hvor begge forældre underskriver, at de sammen vil varetage omsorg og ansvar for barnet. Moren har således mulighed for at sige fra og den fælles erklæring skal ske, før manden kan anses som far til barnet og få del i forældremyndigheden. Ægtemanden anses som barnets far og ikke den biologiske far som udgangspunkt.

Der er stadig i 2001 tilfælde hvor faderskabet ikke uden videre registreres f.eks. ved separation og nyt ægteskab indenfor de sidste 10 måneder før fødsel. Længde af samboskab skal være indenfor 10 måneder før barnets fødsel og faderskabet skal registreres indenfor 6 måneder fra barnets fødsel og kan stadig ikke prøves gennem hele livet for barnet. Børneloven vedtages i folketinget under protester fra især kvindeorganisationerne og mor/barn organisationerne. 

2002: Foreningen Far har 25 års jubilæum. Foreningen afholder en konference om forældre fremmedgørelse kaldet Parental Alienation Syndrom (PAS) og børneloven træder i kraft. Forældre har endvidere ret til 52 ugers samlet barsel med fulde dagpenge. Fædre har dog ingen reel ret til barsel og forældreorlov om de bor sammen eller ikke bor sammen med moren. Chikaneparagraffen er endnu ikke almindelig brugt af myndighederne på trods af et stigende antal samværshindringer fra forældremyndighedsindehaveren. Der sker en stigning i ophævelsen af samvær fra 6% til 8%. 13 % fædre får eneforældremyndighed.

2005: Udvalg om Forældremyndighed og Samvær under Familieministeriet bliver nedsat. Udvalget får til opgave at overveje dele af forældremyndigheds- og samværsområdet. Områder, som dog ikke vedrører de offentlige ydelser, børnebidrag eller andre økonomiske fordele for den ene forælder. Formålet med udvalget omhandlede udarbejdelse af lovudkast og forslag til ændring af almindelig praksis. Udvalget bestod af en formand, et sekretariat og 14 medlemmer, herunder Erik Schou Kofod som repræsentant fra Foreningen Far.

2006: Udvalgets betænkning "Barnets Perspektiv" udsendes den 30. maj. Tre personer af det 15 medlemmers store udvalg fremfører sin egen mindretalsudtalelse i medierne, henholdsvis fra Mødrehjælpen, Børns Vilkår og SFI, som er tæt forbundet. Disse tre erklærer sig som modstandere af fælles forældremyndighed ved domstolene og imod afgørelser om deleordninger (såkaldte 7/7 ordninger). Foreningen Far indgiver 1. høringssvar i august og 2. høringssvar ved høringsfristen januar 2007 med anbefaling om fælles forældremyndighed og muligheden for deleordninger for kærlighed, omsorg og tryghed for barnet hos begge forældre.

2007: Forældreansvarsloven af 1. oktober. Erstatter forældremyndighedsloven fra 1995. Chikane paragraffen sløjes i lovteksten, uden yderligere grund end at den kun meget sjældent har været anvendt. Der indføres nye begreber som 'bopælsforælder' og 'samværsforælder'. Bopælsforældre som oftest mor bibeholder de sociale ydelser og retten til at indkræve 'børnebidrag' fra samværsforælderen via statsforvaltningen, og samværsforælderen er som oftest far. Ugifte fædre stilles en smule bedre i forhold til at få del i forældremyndigheden. Gifte og samlevende fædre har nu samme mulighed for fælles forældremyndighed ved barnets fødsel.Den fælles forældremyndighed fortsætter, hvis et forældrepar flytter fra hinanden eller bliver skilt. Delt forældremyndighed kan nu kun ophæves, hvis forældrene enten aftaler dette og anmelder aftalen til statsforvaltningen. Fælles forældremyndighed kan kun ophæves i retten, hvis 'tungtvejende' grunde hertil findes, men bopæl og samværsforælder begrebet viser sig senere i praksis reelt at sætte den fælles forældremyndighed ud af kraft.

En anden ændring er, at statsforvaltningen (tidl. statsamterne) kan fastsætte deleordning, såkaldt 6/8 eller 7/7 ordning, således at barnet opholder sig lige meget hos begge forældre. Ved 7/7 ordninger kan samværsforælderen få ophævet 'børnebidraget' til morens underhold, men kun hvis der er fælles forældremyndighed.Der er stadig ikke i 2007 lige muligheder for børn og fædre i Danmark i lovgivningen og praksis. 

2011: Evaluering af Forældreansvarsloven af 1. oktober 2007. Fælles forældreskab efter familiens deling er i fokus. Det giver anledning til at undersøge forældreskab og økonomi i den delte familie. Samværschikane og konflikter belønnes og de sociale ydelser følger fortsat kun mor og bopælsforældre, hvilket er en væsentlig kilde til "familiekonflikter", da barnet skal bo mest tid eller ligeværdigt hos mor /bopælsforældren for at denne kan opnå sociale ydelser.

Begrebet højt konfliktniveau anvendes flittigt ved op digtede og falske beskyldninger, da forældre og advokater ved at det betaler sig pga. manglende ligestilling i lovgivningen. Mønstre viser at sagsbehandlerne indskriver "højt konfliktniveau" i mødereferaterne, da det giver dem ret til at træffe den afgørelse de måtte ønske. Der er ofte ikke tid eller vilje til at undersøge sagerne til bunds og over 90% af sagsbehandlerne er kvinder, herunder nyuddannede jurister som måske ikke selv har børn.

Statsforvaltningerne fremkommer ikke med statistik over afgørelser, der koordineres ikke med politi og kommune i alvorlige sager som kan være rigtige eller falske og politikerne får ikke besked om behovet for lovændringer pga. forskelsbehandling og kvalitets problemer. Forholdene er alvorlige og 95% af fædrene oplever diskrimination, hvilket Foreningen Far oplyser politikere og medierne.I delte familier bor 12% af alle børn under 18 år hos far. I 1980 var det over 13%. De øvrige 88% har bopæl hos mor. For børn under 6 år er det kun 10 % hos far. Under 2 år mindre end 5 % og indtil 1 år ca. 3 % af børn i Danmark har bopæl hos far. Dette selvom der er fædre med 3-9 måneders barsel, hvor børnene har det godt og hvor fædrene kan være markant bedst forælder i positivt samarbejde mellem forældrene og hvor begge forældre eller far har bedst tilknytning til barnet. 

2012: Foreningen Far laver en moderniseringstrategi under ny hovedbestyrelse og formandskab. Strategien har fokus på alle 1.2 mio. børn i Danmark, familiernes frie valg, lige muligheder i alle familieformer og samme retssikkerhed for alle børn og forældre. Forebyggelse i familierne, ligestilling i lovgivningen og kvalitetssikring i det offentlige er de tre væsentligste fokusområder.


Foreningen Far oplever indenfor 2 år en 400% stigning til ca. 200.000 besøgende om året fra ca. 300 danske byer og 50 forskellige lande, der bruger Foreningen Fars vejledninger.
Der oprettes Facebook selvhjælpsgrupper, som bliver brugt af forældre af begge køn for hurtige svar 24/7 bruger-til-bruger forældrene imellem. Der er en stigning i antallet af medlemmer og Foreningen Far lancerer nye mærkesager med alle 1.2 mio. børn og hele familien i centrum:

Mærkesager
• Børns sundhed og behov for begge forældre i livet
• Digital post til begge forældre
• Fædre barsel og familiegrupper
• Ligestilling af familielovgivningen
• Ligestilling af barnets økonomi
• Ligestilling af forskning, statistik og finansiering
• Respekt for menneskerettighederne for alle børn og forældre
• Respekt for det biologiske forældreskab hele livet
• Bedre offentlig kvalitet i alvorlige børnesager
• En indsats overfor advokatetik og falske anklager, så de rigtige sager findes

Foreningen Far oplever, at et høringssvar på ca. 50 sider med 24 positive forslag bliver indleveret til ministeriet, men den nye lov besluttes i Folketinget ca. 14 dage efter høringsfristens udløb. Der er tydelige tegn på lobbyisme og en fortsat skæv påvirkning fra kvindeorganisationerne samt mor/barn organisationer.Foreningen Far vælger herefter at udsende ugentlige pressemeddelelser til alle folketingets politikere, offentlige ledere og medierne for at få forskelsbehandlingen af børn og forældre frem i lyset. En praksis der har været gældende helt frem til idag og som har skabt en lang række nye historier og et generelt bedre og mere sagligt fokus i medierne, som dog markant påvirkes.

Foreningen Far bliver medlem af Institut for menneskerettigheders ligebehandlingsudvalg og indleverer sin første rapport til FN om menneskerettighederne for børn og fædre samt moderne familier i Danmark. Foreningen Far samarbejder med 25 forældreorganisationer i Europa og indleder samarbejde med de største nordiske børn og fædre organisationer. Foreningen Far bruges som eksperter i den internationale indsats, modernisering og ligestilling af børn og fædre.

Foreningen laver forældreundersøgelser og indsamler tusindevis af sager samt laver procesanalyser af familiesystemet for dokumentation af den forskelsbehandling som sker markant af børn og fædre foruden af kvalitetssvigt for børn og forældre af begge køn. Der fremføres principsager, statistik og cases med anbefalinger til politikere, offentlige ledere og medierne. Gennem 12 måneder analyserer Foreningen Far alene principsager for mødre for, at sikre ligeværdigheden og kvaliteten for begge køn. Foreningen Far har som den eneste større børne- og forældreorganisation i Danmark et stort set ligeværdigt antal mænd og kvinder som frivillige.

Foreningen Far står fortsat uden finansiering, og Statsrevisorerne finder hemmelige puljer i flere ministerier. Statsrevisorerne erklærer de hemmelige puljer for ulovlige. Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) erkender, efter flere års påvisning af Foreningen Far, at familieforskningen i Danmark, som har udgjort et videnskabeligt og statistisk grundlag for politikere ved lovændringer, stort set udelukkende har været baseret på mor og barn besvarelser.

Målinger i befolkningen viser nu, at det største ligestillingsproblem i Danmark er fædre og børns manglende retssikkerhed. De fleste familier bruger udvidede samværsordninger og 7/7 ordningerne er den hurtigst voksende blandt forældrene. Ordningerne giver ofte mere kvalitetstid for barnet og en roligere hverdag med far og mor i livet. 

2015: Europarådets resolution 2. okt. Europarådet vedtager enstemmigt en resolution om ligestillingen af børn og fædre i familielivet. Foreningen Far har sammen med forskere og eksperter deltaget i resolutionen og taler med Europarådets repræsentant om fremtiden for børn og familier i den moderne familieliv ved en international konference i Bonn.

Europarådets resolution indeholder anbefalinger om:

• Offentlig informering til begge forældre
• Forældreorlov for fædre
• Lige muligheder i lovgivningen for børn og forældre i alle familie former
• Anerkendelse af delt bopæl i lovgivningen, hvis forældrene ikke bor sammen
• Samme mulighed til sociale ydelser for begge forældre efter behov
• Respekt for høring af børnene
• Mægling og informering om børns sundhed ved retten, hvis forældrene ikke er enige
• Bedre tværfaglig uddannelse af børnefagligt personale

2016: Foreningen Far anbefaler en lovreform og implementeringen af Europarådets resolution med fokus på børns sundhed i det moderne familieliv og ligeværdigheden i familierne. Foreningen Far anbefaler at give større frihed og lige muligheder i familielovgivningen til den store gruppe af danske børn og forældre samt at sikre bedre kvalitet i den offentlige sagsbehandling med færre hænder, helhedsløsninger, belønning af god forældreadfærd, fuld information herunder af socialhistorik samt bedre undersøgelser i alvorlige børnesager. Dette så de rigtige og falske sager kan blive identificeret og behandlet retssikkerhedsmæssigt korrekt. Foreningen Fars anbefaling er et grundprincip for politisk og offentlig ledelse for alle børn og forældre i Danmark baseret på:

A) Frit valg for forældre til egen aftale i alle familieformer baseret på lige muligheder for alle børn og begge forældre.

B) Informering, rådgivning og mægling i kvalitetssikrede familiecentre, gerne kommunalt tæt på børnene, da kommunerne i forvejen har familiegrupper ved barsel, familiecentre og familiekurser samt er involveret i børne og familiesagerne, eller

C) Afgørelser ved en børnesagkyndig familiedomstol med en tværfaglig og hurtig kvalitativ indsats, behandling og opfølgning for den samlet set mindre gruppe af fortsat uenige forældre og i alvorlige børnesager. Dette med statistik over afgørelser, opsamling af mønstre i lovgivningen og en ledelseskultur uden forskelsbehandling med specielt fokus på forældre m/k og advokater, der "snyder" systemet eller optræder kønspecifikt.

Familie lovgivningen bygger historisk på den ene forælder i stedet for barnet og hele familien i et samfund der lever mere og mere ligeværdigt.

Der opleves i takt med ligestillingen i samfundet, moderniseringen samt brugen af blogs og sociale medier, hadtale og politisk motiveret chikane mod Foreningen Far. Flere domme dokumenterer urigtige oplysninger, som spredes på de sociale medier. Foreningen Far indberetter hadtale og politisk motiveret chikane, som bekymringsskrivelser for børn til politiet, da der ofte er tale om en fast personkreds.

Filmen 'The Red Pill' udkommer og prisbelønnes. Filmen er lavet af den tidligere feminist Cassie Jay. Dokumentaren som kan ses på nettet for 35 kr. viser de anvendte metoder, som bruges til at forhindre lige muligheder for børn og fædre på familie området. 

Foreningen Far er gennem tiden gået forrest på områder som fælles forældremyndighed, hverdagsamvær, deleordninger, barnets advokat, bedre uddannelse og forskning i børns sundhed, fædrebarsel, digital post, barnets NEM konto, respekt for biologiske forældreskab hele livet samt sunde børns behov for far og mors kærlighed, omsorg og tryghed hele livet.

2017: Foreningen Far fylder 40 år. Jubilæet fejres med lagkage i den landsdækkende rådgivning samt en jubilæumshøring om temaet 'Ny Nordisk Far' den 10. november på Christiansborg.
Foreningen Far præsenterer på Ny Nordisk Far "verdens første" ligestillingskatalog for børn og fædremed 348 anbefalinger fordelt på 12 temaer.

Foreningen Far takker for de 40 år i Danmark - og glæder os til lige muligheder i familielovgivningen i Danmark og den statslige finansielle støtte. Det har stor betydning for børnene. 

2018: Nordisk Ministerråd

Foreningen Far fremsender i samarbejde med de største nordiske børn og fædre organisationer en fælles skrivelse til Nordisk Ministerråd og alle Nordiske parlamentsmedlemmer om menneskerettighederne i Norden for børn og fædre i familielivet. 

Foreningen Far starter månedlige møder med de nordiske børn og fædre organisationer for en fælles positiv indsats og udarbejdelse af anbefalinger.

Foreningen Far udarbejder en rapport til FNs Generalsekretær om den chikane, der opleves systematisk af børn og fædre, herunder fædre organisationer og frivillige i forbindelse med det menneskeretlige arbejde. 

Den internationale forskning i børns sundhed oplever et decideret paradigme skift og der hersker ikke længere tvivl om at det bedste for barnet er fælles forældreskab, som derved skal danne udgangspunkt for familielovgivningen for overholdelse af FN børnekonventionen og den europæiske  menneskerettighedskonvention.

Foreningen Far kan måle en kontaktflade på over 200.000 personer om måneden og udvider sit call center, hvor der nu er ca. 25 frivillige foruden at Foreningen Far tilbyder personlig rådgivning i 18 landsdækkende rådgivningscentre og oplever vækst i bruger-til-bruger selvhjælpsgrupperne med ca. 15.000 deltagere.

2019: Den nye familieret

Politisk er der vedtaget en større reform med mulighed for dobbelt bopæl (dog kun en cpr. adresse) samt lukning af statsforvaltningen den 1. april 2019. Der er etableret et nyt familieretshus og en familiedomstol. Foreningen Far deltager i den ministerielle følgegruppe og kommer med forslag og erfaringer.

Foreningen Fars budskab er klart. Der kan ikke skabes succes, hvis vi starter med diskrimination baseret på familieformer, bopæl/samværsforældre samt køn.

ANBEFALING

1. Lad os gøre tingene rigtigt fra starten og behandle alle mennesker med ligeværdighed og respekt i familielovgivningen og praksis.
2. Lad forældrene selv lave egne aftaler f.eks. ved geografi eller andre valg, baseret på lige muligheder som udgangspunkt
3. Hvis en forælder eller myndighedsperson finder det ikke er bedst for barnet skal familieretshuset træde til og virke.
Foreningen Far har for første gang i historien få dage før et Regerings skifte foretaget principielle anmeldelse for brud på menneskerettighederne af flere ministre og ministerier i Danmark.
Danske børn og fædre bliver næppe ved med at finde sig i årtiers diskrimination.

2020: Ny Nordisk Far

Foreningen Far har i samarbejde med de Nordiske børn og fædre organisationer afholdt Ny Nordisk 2020 konferencen, som kan opleves på video her.

 • Der forventes indført fædreorlov på min. 2 måneder via EU i 2021-2022
 • Der er udsendt lovforslag om digital post til begge forældre i 2020.
 • Der er udsendt lovforslag om delt børnecheck i høring til start 1. januar 2022

Det er besluttet i hovedbestyrelsen hos Foreningen Far, at starte den første menneskeretssag mod danske ministre, ministerier og embedsfolk for børn og fædre i Danmark.
Det handler bl.a. om afskaffelse af bopæl og samværsdiskriminationen, når forældrene ikke lever sammen. Det handler om ca. 2 mio. danskere børn, forældre og bedsteforældre, som oplever vidt forskellige juridiske rettigheder og forskelsbehandling.

2021: Fædre kommer på agendaen

De åbenlyse udfordringer med børns sundhed i livet og positiv fædre kontakt gør at der opleves et skifte i holdningen til børn og fædre. Politikerne begynder at tale om lovændringer som skal tilgodese børns behov og ret til at kende og blive passet af begge sine forældre.

Samfundets positive udvikling med flere ligeværdige forældre end nogensinde er langt foran lovgivningen og den ministerielle indsats. Det giver udfordringer i det familieretslige system, hvor de børn som ofte har mest behov for positiv fædre involvering er dem som mister hel eller delvis kontakt.

Det familieretslige system er i kaos og finder på bortforklaringer, så forskelsbehandlingen ikke erkendes, men det er åbenlyst hvad der sker. Ingen må længere deltage og Familieretshuset har pga. forskelsbehandling og helt forkert ledelse spillet fallit. Det som med en afskaffelse af bopæl og samværsbegrebet, dobbelt bopæl og lige tid som en forudsætning samt en ny ledelseskultur kunne have været en kæmpe succes, er blevet det stik modsatte og der bør drages et ansvar i embedsværket. Samværschikane, forældrefremmedgørelse og mistet kontakt mellem børn og fædre er nu mere end nogensinde på folks læber. Der er et reelt problem.

2022: Samfundet skaber ligeværdigheden
Samfundsudviklingen fortsætter og der er nu flest børn og forældre der benytter ligeværdigt forældreskab med lige tid for børnene hos far og mor. Det virker viser virkeligheden og forskningen.

Der opleves positive resultater, selvom det fortsat ikke er nok!

 • Fædreorloven deles 50/50% med en del som øremærket orlov til fædre.
 • Børnechecken deles som udgangspunkt mellem forældrene.
 • Digital post til begge forældre indføres ved lov.
 • Forskningen dokumentere klart at ligeværdighed er bedst for barnet.
 • Forældrefremmedgørelse og samværschikane kommer på agendaen.
 • Der kommer ny regering ind over midten, som kan gøre en forskel.
 • Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre opdateres i en ny 2022 version.
 • Foreningen Far træffer beslutning om at føre menneskerettighedssag mod staten.

Udfordringerne er:

 • Socialministeriet afskaffer fortsat ikke bopæl og samværsdiskriminationen.
 • Familieretshuset erkender fortsat ikke det ledelsesmæssige svigt.
 • Foreningen Far modtager 0 kr. i statslig støtte.

Årets slutter med at forskere fra Aarhus og Københavns Universitet dokumentere det samme som Foreningen Far har nævnt fra starten. Der sker direkte forskelsbehandling af bopæl og samværsforældre, familieretshuset træffer helt forkert ikke 7/7 ordninger hvis mor ikke er enig, selvom det er bedst for barnet. Kvindelige ansatte træffer i højere grad kvindelige afgørelser, hvilket er et problem med 90% kvindelig ansatte og der er ingen indsats mod samværschikane og mistet kontakt. Der sker med andre ord lovbrud og det kan dokumenteres. 

2023: Foreningen Far forventer flere positive resultater

Året starter med advokat vurderinger og møder i forhold til at føre menneskerettighedssag mod staten samt fælles søgsmål på vegne af børn og fædre. Foreningen Far er i gang med at udarbejde en stævning i samråd med et team af advokater og eksperter.

Foreningen Fars rådgivning fortsætter og omfatter telefonrådgivning, online rådgivning, rådgivningscentre og selvhjælpsgrupper. Stadig flere fædre i den helt store gruppe af fædre med behov for hjælp benytter Foreningen Fars gratis rådgivning og medlemmerne tilbydes ekstra hjælp via en socialøkonomisk retshjælp.

Foreningen Fars medlemmer og besøgende er i den største gruppe de mange ligeværdige fædre med behov for gode råd, aftaler og erfaringer. Den næst største gruppe er de utallige fædre som mister hel og delvis kontakt til deres børn, ofte uden saglige grund. En ny tredje stor gruppe er de nye fædre på orlov. Der er mere behov for Foreningen Far end nogensinde. Der afholdes møde med den nye ligestillingsminister om Danmarks fremtid. Det bliver en god snak og Foreningen Far afventer et møde med Socialministeren omkring familie lovgivningen. Spørgsmålet er om politikerne, ministre og ministerierne vil se lyset ved ligeværdigt forældreskab og lige tid for børn med far og mor - eller det er nødvendigt for Foreningen Far at føre menneskerettighedssag og starte fælles søgsmål.

Den 8/8-2023 foretager Foreningen Far stævning af Statsministeriet og Socialministeriet for brud på ligestillingsloven og internationale konventioner.